Resultat

Belopp i kkr

2015/162014/152013/14
RESULTATPOSTER   
Fakturerad försäljning838 907796 619745 815
Rörelseresultat58 14145 38553 762
Resultat efter finansiella poster58 84347 08355 721
Årets resultat44 78536 15543 423

NYCKELTAL
   
Vinstmarginal, %7,05,97,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %15,514,018,4
Avkastning på eget kapital, %12,811,515,5
Soliditet, %67,369,170,9
Investeringar49 58930 79815 037

 Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 - 30/4

 

Site Login